Gebruiksvoorwaarden

Versie 1.0, laatst gewijzigd op zaterdag 2 februari 2019.

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van www.twintigachttien.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Chiro van 't Stad vzw. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Chiro van 't Stad vzw is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website opnieuw te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Chiro van't Stad vzw.

Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Chiro van 't Stad vzw te mogen claimen of te veronderstellen.

Actuele website

Chiro van 't Stad vzw streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Garantie

De informatie, diensten en producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Aansprakelijkheid naar derden

Chiro van 't Stad vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijziging gebruiksvoorwaarden

Chiro van 't Stad kan haar gebruiksvoorwaarden aanpassen. Dat wordt via www.twintigachttien.be aangekondigd.

Privacyverklaring | Gebruiksvoorwaarden | Foto- en video-afspraken | Vrijwilligersstatuut